Eu sou Providence

That is not dead which can eternal lie.

And with strange aeons even death may day.

Ia ia Cthulhu! Ia Ia Azathoth! Ia Ia Yog Sothoth! Ia Ia Nyarlathotep! Ia ia Shub Niggurath! Ia ia Odhra-gua! Ia Ia Tasthoggua! Ia Ia Hastur (Hastur Hastur)!

IA IA LOVECRAFT!